Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 lipca 2006 r. ws. szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w sesji jesiennej 2013 roku w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień.
I. TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU
 1. Egzamin pisemny odbędzie się dnia 12 października 2013 r. (sobota) w Warszawie
  (miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie)
 2.  Egzamin ustny odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2013 r. (sobota, niedziela)
  w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, Warszawa.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 1. Ukończenie szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Zaliczenie stażu klinicznego zgodnie z realizowanym modułem szkolenia.
 3. Zaliczenie superwizji klinicznej.
 4. Dokonanie opłaty za egzamin certyfikujący.

III. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ
NA EGZAMIN ORAZ TERMIN ICH SKŁADANIA:

 1. Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego (zamieszczony
  na stronie www.kbpn.gov.pl, w dziale „Certyfikacja”, w zakładce ”Egzamin certyfikujący”),
 2. Odpowiednio odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem,
 3. Zaświadczenie o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej szkolenia wydane przez podmiot szkolący,
 4. Zaświadczenie z podmiotu szkolącego dotyczące realizowanego modułu szkolenia
  (w przypadku, gdy informacja ta nie jest podana na zaświadczeniu o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej),
 5. Zaświadczenie o zaliczeniu stażu klinicznego wydane przez placówkę stażową
  (w przypadku uczestniczenia w module I należy przedstawić zaświadczenia o odbyciu staży
  w ramach Modułu I i Modułu II),
 6. Zaświadczenie o zaliczeniu superwizji klinicznej wydane przez superwizora,
 7. Dwa egzemplarze pracy pisemnej na temat studium przypadku w wersji papierowej (NIEZBINDOWANE) oraz wersję elektroniczną pracy zapisaną na nośniku CD. [Studium przypadku powinno zostać opracowane oraz posiadać stronę tytułową zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego…” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Ceryfikacja/Egzamin certyfikujący],
 8. W przypadku zmiany nazwiska należy przesłać dokument potwierdzający tę zmianę.
 9. Osoby, które zostały zakwalifikowane do modułu I, a zostały zwolnione przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze stażu w ramach modułu I powinny przesłać kopię pisma potwierdzającego wydanie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgody na zwolnienie ze stażu.
 10. Osoby, które podchodziły już do Egzaminu Certyfikującego i nie zaliczyły którejś z części egzaminu, a ich dokumenty zostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii powinny przesłać do Biura wniosek zgłoszenia do egzaminu wraz z dopiskiem na wniosku
  w brzmieniu: „Wszystkie dokumenty wymagane do przystąpienia do Egzaminu zostały złożone na sesję egzaminacyjną (podać sesję i rok) i pozostały w Krajowym Biurze
  ds. Przeciwdziałania Narkomanii.” Należy również podać, czy podchodzą Państwo do całości egzaminu, czy tylko do części ustnej.
 11. Osoby, które podchodzą ponownie do części ustnej zobowiązane są do złożenia nowego studium przypadku.

Przesłanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1-7 oraz w razie potrzeby dokumentów wymienionych w pkt. 8-9 do sekretariatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 23 września 2013 r. jest warunkiem zakwalifikowania do egzaminu
(UWAGA! liczy się data wpłynięcia dokumentów do Biura!).

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu zostanie umieszczona na stronie www.kbpn.gov.pl w dziale „Certyfikacja”, w zakładce „Ogłoszenia i decyzje” do dnia 4 października 2013 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ul. Dereniowa 52/54,

02-776 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Egzamin”

lub składać bezpośrednio w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.30.

IV. KOSZT EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO:

1. Koszt egzaminu pisemnego zostanie podany do dnia 4 października 2013 roku po zamknięciu listy uczestników egzaminu.

2. Koszt egzaminu ustnego zostanie podany do 18 października 2013 roku po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do egzaminu ustnego.

3. Numer rachunku bankowego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:
NBP  O/Warszawa, 24 1010 1010  0199 1413 9130 0000

WSZYSCY UCZESTNICY EGZAMINU PROSZENI SĄ O POSIADANIE ORYGINAŁU POTWIERDZENIA WPŁATY ZA EGZAMIN. BRAK POTWIERDZENIA UNIEMOŻLIWI PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU.

Prosimy wszystkich przestępujących do egzaminu o posiadanie dokumentu tożsamości!

 Prosimy zapoznać się z treścią dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Egzamin Certyfikujący/Procedury i zasady.

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DO EGZAMINU W RAMACH SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W DZIEDZINIE UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW – SESJA JESIEŃ 2013

Imię i Nazwisko
Nazwisko rodowe
Adres do korespondencji

 

Adres e-mail

Numer telefonu

Data Urodzenia
Nazwa Podmiotu Szkolącego
Zakres Szkolenia(zaznaczyć krzyżykiem) Specjalista Instruktor
Moduł szkolenia(zaznaczyć krzyżykiem) Moduł II Moduł I i II Szkolenie skrócone
Termin odbycia stażu klinicznego w ramach modułu I (wypełnić, jeśli dotyczy) Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce odbywania stażu w ramach modułu I (wypełnić, jeśli dotyczy)
Termin odbycia stażu klinicznego w ramach modułu II Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce odbywania stażuw ramach modułu II
Imię i Nazwisko Superwizora
Data Zakończenia Superwizji
Wykształcenie
Ubiegam się o przystąpienie do egzaminu w zakresie:(zaznaczyć krzyżykiem) Specjalista Instruktor
Podchodzę do egzaminu(zaznaczyć krzyżykiem) pisemnego i ustnego tylko ustnego
Podchodzę do egzaminu(zaznaczyć krzyżykiem) pierwszy raz

w ramach poprawki

SESJA PODCZAS KTÓREJ PODCHODZIŁEM(AM) DO EGZAMINU PO RAZ OSTATNI:

 

……………………………………….

Miejsce na dopisek dla osób ponownie podchodzących do egzaminu:      
Oświadczenie: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Egzaminu Certyfikującego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.2. Potwierdzam, że zapoznałam/-em się i akceptuję treść dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień”. 
Data i podpis osoby wnioskującej     
Decyzja:
 Zakwalifikowano do egzaminu w zakresie 

 • Instruktora terapii uzależnień
 • Specjalisty terapii uzależnień

Nie zakwalifikowano do egzaminu

Uzasadnienie decyzji o niezakwalifikowaniu do egzamin       

 

 

Data i podpis:

 Do wniosku załączam następujące dokumenty:

 1. Odpowiednio odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy instruktorów) lub dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra (dotyczy specjalistów) lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 2. Zaświadczenie o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej szkolenia wydane przez podmiot szkolący,
 3. Zaświadczenie z podmiotu szkolącego dotyczące realizowanego modułu szkolenia
  (w przypadku, gdy informacja ta nie jest podana na zaświadczeniu o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej)
 4. Zaświadczenie o zaliczeniu stażu klinicznego wydane przez placówkę stażową,
  (w przypadku uczestniczenia w module I należy przedstawić zaświadczenia
  o odbyciu staży w ramach Modułu I i Modułu II),
 5. Zaświadczenie o zaliczeniu superwizji klinicznej wydane przez superwizora,
 6. 6.     Dwa egzemplarze pracy pisemnej na temat studium przypadku w wersji papierowej (NIEZBINDOWANE) oraz wersja elektroniczna pracy zapisana na nośniku CD. (Studium przypadku powinno zostać opracowane oraz posiadać stronę tytułową zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego…” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce System szkoleń/Egzamin certyfikacyjny],
 7. W przypadku zmiany nazwiska należy przesłać dokument potwierdzający tę zmianę.
 8. Osoby, które zostały zakwalifikowane do modułu I, a zostały zwolnione przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze stażu w ramach modułu I powinny przesłać kopię pisma potwierdzającego wydanie przez Krajowe Biuro
  ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgody na zwolnienie ze stażu.
 9. Osoby, które podchodziły już do Egzaminu Certyfikującego i nie zaliczyły którejś
  z części egzaminu, a ich dokumenty zostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii powinny przesłać do Biura wniosek zgłoszenia do egzaminu wraz
  z dopiskiem na wniosku „Wszystkie dokumenty wymagane do przystąpienia do Egzaminu zostały złożone na sesję egzaminacyjną (podać sesję i rok) i pozostały
  w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.” Należy również podać, czy podchodzą Państwo do całości egzaminu, czy tylko do części ustnej. Osoby, które podchodzą ponownie do części ustnej zobowiązane są do złożenia nowego studium przypadku.
Konto do opłat i składek

Opłaty za szkolenie lub składki członkowskie PFST prosimy wnosić na konto:

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych
MILLENNIUM BANK

79 1160220200000000 52685514

z dopiskiem: szkolenie Instruktor/Specjalista Terapii Uzależnień lub opłata członkowska.

May 2020
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031